Aktualności

Odszkodowania za hałas – koniec terminu w Gdańsku coraz bliżej

Gdańsk

W dniu 10 listopada 2017  uczestniczyłam w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym odszkodowań z tytułu wprowadzenia obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Szkolenie miało miejsce w Gdańsku, gdyż właśnie w tym mieście niedługo upłynie termin zgłaszania roszczeń wobec Lotniska im. Lecha Wałęsy. Warto pamiętać, że dwuletni termin, w którym należy zgłosić swe roszczenia jest terminem zawitym, co oznacza, że nie ma możliwości jego przywrócenia, czy przedłużenia. Jest więc rzeczą bardzo istotną, aby przed końcem marca 2018 r. wystąpić z roszczeniem wobec Lotniska.

Warto przy tym pamiętać, że chociaż potocznie dochodzone roszczenia nazywa się odszkodowaniem za hałas, to w rzeczywistości sam wzrost natężenia hałasu nie ma wpływu na istnienie roszczeń przewidzianych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.  W rzeczywistości bowiem czynnikiem stanowiącym podstawę odszkodowawczą jest wejście w życie aktu prawa miejscowego, tj. Uchwały Sejmiku Województwa.

Jakie są zatem podstawy dochodzenia tego typu odszkodowań?

Zgodnie z treścią art. 129 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232), w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. Szkoda ta obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Powołany wyżej przepis stanowi więc samodzielną podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Pogląd taki wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 lutego 2009 r.[1],  stwierdzając, że  „z faktu ich zamieszczenia w osobnym dziale zatytułowanym „Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska” wynika, że ustawodawca w art. 129-136 OchŚrodU uregulował samodzielne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, opierając się na założeniu, że ryzyko szkód związanych z działalnością uciążliwą dla otoczenia powinien ponosić podmiot, który tę działalność podejmuje dla własnej korzyści (cuius damnum eius periculum). Przesłankami tej odpowiedzialności są: wejście w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, szkoda poniesiona przez właściciela nieruchomości, jej użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, i związek przyczynowy między wprowadzonym ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości a szkodą”.

Kwestia ta jest kluczowa dla zrozumienia podstaw odpowiedzialności Lotniska i sposobu przygotowania strategii procesowej. Nasza Kancelaria przekonała się o tym, prowadząc sprawy przeciwko poznańskiemu Lotnisku Ławica. Podniesienie odpowiednich argumentów pozwoliło nam jak dotąd wygrać wszystkie prowadzone sprawy. Więcej o kwestii odszkodowań znajdziecie Państwo tutaj.

Chociaż Gdańsk przywitał nas niezbyt przyjemną, listopadową pogodą, to i tak spacer po gdańskiej starówce dał mi wiele przyjemności. Dobrze, że szkolenia odbywają się w takich pięknych miejscach :).

 

[1] wyrok SN z 25.02.2009 , II CSK 546/08, Monitor Prawniczy rok 2010, Nr 12, str. 689;

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl