Nieruchomości

Prawnicy z kancelarii Libera i Wspólnicy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości. Zajmujemy się takimi sprawami jak:

 • zakup i sprzedaż nieruchomości
 • sporządzanie umów: deweloperskich, kupna i sprzedaży nieruchomości, umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz umów sprzedaży nieruchomości
 • podział nieruchomości
 • służebność przesyłu
 • zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne
 • odszkodowania za drogi przejęte przez gminę
 • opłaty adiacenckie
 • kasacje, skargi kasacyjne
 • wynagrodzenie za wybudowane urządzenia przesyłowe
 • zasiedzenie
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej

Zakup i sprzedaż nieruchomości

Zakup nieruchomości to niezwykle poważna decyzja. Na zakup domu wydawane są często oszczędności całego życia. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniej umowy i sprawdzenie stanu prawnego kupowanej nieruchomości. Przed zakupem należy upewnić się, czy grunt nie ma ukrytych wad prawnych, nie jest obciążony albo nie istnieje spór co do jego własności. Prawnicy Kancelarii Libera i Wspólnicy mają bogate doświadczenie w sporządzaniu przedwstępnych oraz właściwych umów sprzedaży nieruchomości, wykonali też wiele audytów prawnych nieruchomości. Nasza wieloletnia praktyka gwarantuje Państwu dokonanie bezpiecznej transakcji.

Umowy deweloperskie

Kolejnym sposobem nabycia upragnionego mieszkania lub domu jest podpisanie umowy z deweloperem, tzw. umowy deweloperskiej. Umowy takie są wielostronicowe, często bardzo skomplikowane i trudno jest w nich wychwycić najważniejsze informacje. Pomoc profesjonalnego prawnika uchroni Państwa przed zawarciem niekorzystnej umowy.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości wiąże się często ze zniesieniem współwłasności. Osoby, które nabyły majątek poprzez spadkobranie, rozwiedzeni małżonkowie, czy też inni współwłaściciele, podejmują czasami decyzję o zniesieniu współwłasności. Wtedy konieczny staje się jej podział. Może on zostać dokonany w formie aktu notarialnego, a w razie braku porozumienia sprawę należy skierować do sądu. Prawnicy naszej kancelarii prowadzili i prowadzą wiele takich spraw.

Służebność przesyłu

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się sieci przesyłowe, takie jak wodociągi, gazociągi, kanalizacja czy linie energetyczne, mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem. Osoby takie mogą również oczekiwać od przedsiębiorców przesyłowych wynagrodzenia za korzystanie z ich nieruchomości w latach poprzednich. Służebność przesyłu daje zakładom przesyłowym prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w celu właściwej eksploatacji i dokonywania napraw sieci przesyłowej, jednak powinno się to odbywać za wynagrodzeniem, które zrekompensuje właścicielowi cały uszczerbek związany z ustanowieniem takiego prawa. Wynagrodzenie to może obejmować takie elementy jak spadek wartości nieruchomości, utrata możliwości zabudowy, czy konieczność utrzymania drogi dojazdowej do urządzeń przesyłowych. Prowadzenie w sądzie spraw o ustanowienie służebności przesyłu jest bardzo skomplikowane i wymaga doświadczenia zarówno w prowadzeniu spraw sądowych, jak dogłębnej znajomości tej dziedziny prawa. Prawnicy Kancelarii Libera i Wspólnicy są specjalistami w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu oraz o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu.

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Właściciele nieruchomości wywłaszczonych na cele publiczne lub ich następcy prawni mogą żądać zwrotu swojego majątku, jeśli nie został on wykorzystany zgodnie z celem wywłaszczenia. W niektórych przypadkach mogą też żądać odszkodowania za odebrane im grunty i budynki. Wywłaszczenia rozpoczęły się od reformy rolnej, w której odebrane zostały wielkie majątki rolne. W kolejnych latach wywłaszczenia następowały pod budowę ulic, lub osiedli mieszkaniowych.  Jeśli cel wywłaszczenia nie został zrealizowany na części nieruchomości, np. wybudowano bloki mieszkalne, ale nie wybudowano przedszkola czy szkoły, to można żądać zwrotu także części nieruchomości. W tym celu należy przeprowadzić postępowanie administracyjne lub sądowe. Roszczenia właścicieli o zwrot majątków mogą dotyczyć gruntów o znacznej wartości.

Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne opłaty adiacenckie

Właściciele gruntów mogą żądać od gminy należnego odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne. Dotyczy to sytuacji, w której na skutek podziału gruntu dokonanego przez właściciela dojdzie do wydzielenia działki drogowej, która przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną. Działka taka z mocy prawa przechodzi na własność gminy, w chwili gdy podział stał się ostateczny.

Jeśli na skutek podziału działki uzyskają większą wartość, gmina może też nałożyć na właściciela tzw. opłaty adiacenckie. Obrona przed nieprawidłowo lub nienależnie naliczonymi opłatami oraz prowadzenie postępowania o odszkodowanie za wywłaszczoną działkę drogową, wymaga wsparcia prawnika.

Wynagrodzenie za wybudowane urządzenia przesyłowe

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń przesyłowych tj. wodociągu, gazociągu, czy linii elektroenergetycznej, może żądać, aby przedsiębiorca przesyłowy, który przyłączył te urządzenia do swojej sieci, odkupił je za odpowiednim wynagrodzeniem. W praktyce właściciele nieruchomości zmuszeni byli własnym kosztem przyłączyć media do swych gruntów, aby móc na nich potem wybudować domy. Po zrealizowaniu budowy przedsiębiorstwa energetyczne przejmowały daną sieć, ale nie płaciły z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Obecnie takie osoby mają prawo oczekiwać od właściciela sieci zapłaty należnego im wynagrodzenia.

Zasiedzenie

Zasiedzenie to forma nabycia rzeczy lub praw na skutek upływu czasu. Zasiedzenie dotyczyć może zarówno prawa własności, jak i innych praw, np. służebności przesyłu. Do zasiedzenia dochodzi np. gdy jeden ze spadkobierców zamieszkuje na stałe w odziedziczonym przez kilka osób domu, a osoby te tolerują to i się temu nie sprzeciwiają. Po upływie 20 (w dobrej wierze) lub 30 (w złej wierze) lat, spadkobierca ten może stać się właścicielem całej nieruchomości, bez konieczności spłaty pozostałych spadkobierców. Do stwierdzenia zasiedzenia konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Prawnicy Kancelarii Libera i Wspólnicy z sukcesem przeprowadzili wiele takich spraw.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej

Nabycie nieruchomości zobowiązuje do dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej. Uzgodnienie treści księgi wieczystej to bardzo szczególne postępowanie sądowe, w którym sąd dokonuje badania stanu prawnego zapisanego w księdze wieczystej, a więc sprawdza, kto jest wpisanym właścicielem, jaka nieruchomość jest w księdze wpisana, jaka jest treść wpisanej hipoteki. Następnie na podstawie dokumentów przedstawionych przez pełnomocnika sąd ustala, jaka faktycznie powinna być treść danej księgi. W praktyce zdarzają się bowiem takie przypadki, gdy jedna nieruchomość zapisana jest w dwóch księgach wieczystych i posiada dwóch właścicieli. Niekiedy zaś osoba wpisana do księgi wieczystej nie jest wcale właścicielem danej nieruchomości i nigdy nim nie była. Postępowanie to pozwala te wszystkie błędy usunąć i doprowadzić do zgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl