Czyjej zgody potrzebuje spółdzielnia do usunięcia drzewa z gruntu stanowiącego nieruchomość wspólną?

Usunięcie drzewa z nieruchomości wspólnej może stanowić czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomością, w związku z tym wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli zgodnie z art. 199 KC. Takie stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z dnia z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie o sygn. II SA/Gl 824/07, które zostało następnie podtrzymane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 170/14.

Niemniej jednak, jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2015 r. (IV CSK 640/14), spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje ex lege zarząd nieruchomością wspólną tak, jak zarząd nieruchomościami stanowiącymi jej wyłączną własność; zarząd ten obejmuje zatem zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczające zwykły zarząd.

Powyższe stanowisko oparte zostało na założeniu, że wykonywanie zarządu przez spółdzielnię mieszkaniową zostało uregulowane w art. 27 ust. 2 w zw. z ust. 1 SpMieszkU w sposób całościowy i spójny, wolny od luki prawnej, która mogłaby usprawiedliwić stosowanie art. 199 KC, nakazującego uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli do rozporządzania rzeczą wspólną oraz innych czynności przekraczających zwykły zarząd.

Uwzględniając powyższe należy dojść do wniosku, że do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd, w tym usunięcia drzewa z nieruchomości wspólnej zarządzanej przez spółdzielnię mieszkaniową nie ma potrzeby uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli, w tym niebędących członkami spółdzielni.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl