Co zrobić, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce jawnej będzie bezskuteczna?

Zdarzają się sytuacje, gdy po przeprowadzonym postępowaniu egzekucyjnym przeciwko spółce jawnej komornik umarza postępowanie wobec bezskuteczności egzekucji, tzn. z powodu niewypłacalności dłużnika. Niewypłacalność spółki zachodzi natomiast, gdy brak jest majątku z którego komornik mógłby wyegzekwować wierzytelność.

Co zrobić w sytuacji, gdy komornik umorzy postępowanie wobec bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce jawnej? W pierwszej kolejności pamiętać należy, iż roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (nakazem zapłaty, wyrokiem) przedawnia się po upływie 10 lat. Termin zaś przedawnienia biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu braku znanego majątku dłużnika, pozwalającego na zaspokojenie roszczenia wierzyciela, nie skutkuje niemożnością dochodzenia zasądzonego roszczenia w późniejszym terminie. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie ma powagi rzeczy osądzonej, co oznacza, ze nie powoduje ostatecznego zamknięcia drogi do dochodzenia roszczeń, gdyż możliwe jest ponowne przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Pamiętać trzeba, iż każdy kolejny wniosek o wszczęcie egzekucji powoduje przerwanie biegu przedawnienia, które biegnie od nowa.

Jednak, aby nie czekać na ewentualną poprawę sytuacji majątkowej dłużnika – spółki jawnej w przypadku stwierdzenia przez komornika bezskuteczności egzekucji wobec spółki jawnej, wierzyciel może wnieść o nadanie klauzuli wykonalności wobec wspólników spółki jawnej, a następnie przeprowadzić egzekucję z ich majątku osobistego.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej kieruje się do sądu, który wydał orzeczenie (wyrok, nakaz zapłaty). Od ww. wniosku sąd pobiera odpłatę w wysokości 50,00 zł.

Na podstawie art. 7781 KPC, art.71 pkt 4 KSCU.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl