Ochrona dłużników, nakaz zapłaty

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom, które otrzymały nakaz zapłaty z e-sądu lub innego sądu rejonowego. Pomagamy dłużnikom, których długi zostały sprzedane takim podmiotom jak fundusz sekurytyzacyjny, czy firmy windykacyjne. Wiemy, jak skutecznie pomóc na etapie postępowania sądowego, a nawet gdy już sprawa trafi do komornika.

W obronie przed wierzycielami bardzo istotne jest dochowanie wszelkich terminów.  Np. po otrzymaniu pisma – nakaz zapłaty z e-sądu lub innego sądu rejonowego, czas na wniesienie sprzeciwu lub zarzutów wynosi tylko dwa tygodnie. Pisma procesowe muszą też spełniać szczególne wymogi i często są wnoszone na odpowiednich formularzach. Przygotowanie takiego sprzeciwu warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, gdyż wówczas szanse na wygraną są bardzo duże.

Firmy windykacyjne oraz fundusze sekurytyzacyjne często dochodzą długów już przedawnionych, albo nie są w stanie udowodnić istnienia długu lub jego wysokości. Prawnicy z naszej kancelarii prawnej posiadają doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Przedawnienie oznacza, że dług istnieje ale wierzyciel (bank, fundusz sekurytyzacyjny, firma windykacyjna) nie może już żądać jego spłaty, a jeśli to zrobi, to wówczas dłużnik ma prawo odmówić zapłaty. Wierzytelności dochodzone przez banki przedawniają się z upływem trzech lat od postawienia w stan wymagalności, jednak dłużnik swoim działaniem może doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. W takim wypadku termin ten biegnie na nowo. Działania, które powodują przerwanie biegu przedawnienia to m.in. uznanie długu (np. podpisanie ugody z firmą windykacyjną), dokonanie częściowej spłaty długu (tzw. uznanie niewłaściwe), wszczęcie postępowania sądowego lub egzekucyjnego, czy też wszczęcie mediacji. Dłużnik musi więc być bardzo ostrożny w kontaktach z wierzycielem aby nie pogorszyć swojej sytuacji.

Kancelaria udziela szerokiej pomocy osobom poszkodowanym przez banki, np. w sprawach tzw. kredytów frankowych. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w kontaktach z Bankiem jak i bezpośrednio w postępowaniach sądowych.

Kolejnym sposobem obrony jest pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, czyli tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy komornik prowadzi egzekucję na podstawie Bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez bank. Powództwo takie może skutecznie uniemożliwić prowadzenie egzekucji przez bank i uchronić  od utraty majątku całego życia.

 

Jeśli otrzymaliście Państwo nakaz zapłaty w podobnej sprawie, lub jest prowadzona przeciwko Wam egzekucja z wniosku banku prosimy o pilny kontakt z Kancelarią.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl