Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników?

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników?

Prognozy synoptyków są jednogłośne – w tym roku czeka nas zima stulecia. Już na początku grudnia w większości regionów Polski odnotowano opady śniegu. Odrobina białego puchu z pewnością jest źródłem doskonałej zabawy, szczególnie dla młodszej części społeczeństwa, jednakże w dużej ilości często staje się poważnym kłopotem. Zalegający na chodnikach śnieg oraz lód w znacznym stopniu utrudniają poruszanie się pieszych, a niejednokrotnie są bezpośrednią przyczyną skręconych kostek czy złamanych rąk.
W momencie powstania opisanej powyżej szkody często nie wiemy kto ponosi odpowiedzialność za nieutrzymanie chodnika w odpowiednim stanie, natomiast na postawione w ten sposób pytanie są dwie odpowiedzi. Wybierając którąkolwiek z nich mamy tę samą podstawę do uzyskania odszkodowania za doznany uraz.
Odpowiedzialność właściciela nieruchomości.
Po pierwsze, co do zasady, uprzątanie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości. Zatem w momencie szukania odpowiedzialnego za powstałą szkodę, w pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić nasze roszczenia właśnie do właściciela.
Jednakże, doświadczenie życiowe wskazuje, iż często nie wiemy, kto w zasadzie jest właścicielem nieruchomości do której przylega fragment chodnika, na którym doznaliśmy urazu. Niemniej jednak, jak zostało przedstawione we wstępie, mamy możliwość wyboru jednego z dwóch podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.
Odpowiedzialność gminy.
Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego nie pozostawia wątpliwości – możemy domagać się odszkodowania od gminy tytułem zaniedbania obowiązku nadzoru nad utrzymaniem chodników w czystości. Wtenczas, nawet nie znając właściciela nieruchomości możemy skierować nasze roszczenie do gminy i to ona będzie odpowiedzialna za powstały uraz i na niej będzie ciążył obowiązek wypłacenia odszkodowania na naszą rzecz. Dopiero następnie gmina o ile naprawi szkodę, może zwrócić się do właściciela z roszczeniem o zwrot równowartości odszkodowania.
Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że w przytoczonej w powyższym tekście sytuacji, nie może być mowy o odpowiedzialności solidarnej właściciela nieruchomości i gminy. Innymi słowy, za szkodę powstałą na skutek nieutrzymania czystości na chodniku, podmiotem odpowiedzialnym będzie właściciel nieruchomości albo gmina – nigdy te dwa podmioty wspólnie.
Niełatwa batalia sądowa
Dochodzenie roszczeń od gminy czy od właściciela nieruchomości nie jest proste. Gminy robią wszystko, aby nie wypłacać odszkodowań. Dlatego też w zasadzie wszystkie sprawy mają swój finał w sądzie i ciągną się latami. Nie jest to jednak walka z góry przegrana. Aby zwiększyć swe szanse na wygraną, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl