Czy właściciel domu jednorodzinnego może dochodzić odszkodowania, jeśli nabył nieruchomość po wprowadzeniu obszaru ograniczonego użytkowania?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, właścicielom nieruchomości znajdujących się w strefie ograniczonego odszkodowania, w zależności od przeznaczenia nieruchomości (mieszkaniowa, na cele publiczne czy też inne) oraz jej położenia przysługują określone roszczenia. Odnośnie domu jednorodzinnego jednym z roszczeń jest możliwość domagania się odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości i to niezależnie czy dom znajduje się w strefie wewnętrznej czy zewnętrznej (zwane także A i B) obszaru ograniczonego użytkowania. Dodatkowo jeżeli dom znajduje się w strefie wewnętrznej (A), właściciel może żądać nakładów związanych z tzw. rewitalizacji akustycznej posiadanych budynków. Chodzi tu o konieczność poniesienia określonych nakładów na nieruchomość, w celu wypełnienia wymagań technicznych (akustycznych) budynku.

Jednakże należy mieć na względzie to, że dom został nabyty już po wprowadzeniu strefy ograniczonego użytkowania. W orzecznictwie sądów wskazuje się, że obniżenie wartości nieruchomości wynika z samego wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z niej, a zatem wiąże się z wejściem w życie uchwały. Stanowisko to jest zgodne z treścią
art. 129 ust 2 p.o.ś., który stanowi, iż „w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. Szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Wobec powyższego należy uznać, iż odszkodowanie należy się właścicielowi nieruchomości, który był nim na dzień wprowadzenia strefy ograniczonego użytkowania, bo to właśnie wtedy powstały ograniczenia dotyczące nieruchomości.

Jednakże istnieje możliwość domagania się takiego odszkodowania przez obecnego właściciela nieruchomości, jeżeli pomiędzy byłym właścicielem a dotychczasowym, zawarta została umowa cesji – czyli przeniesienia prawa, wierzytelności i roszczeń związanych z nieruchomością znajdującą się w strefie ograniczonego użytkowania do dochodzenia stosownego odszkodowania we własnym imieniu i na własną rzecz.

Kontakt

Izabela Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl