Nasze wygrane w sprawach frankowych

W niniejszym poście przedstawiać będziemy przykładowe wyroki wydane w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej (w tym franka szwajcarskiego), a także kredytów złotowych. W tych sprawach kredytobiorcy byli lub są reprezentowani przez prawników z naszej Kancelarii.

.

.

 1. wyrok z dnia 27 października 2021 – Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zasądza na rzecz naszych klientów kwotę 25.000 zł i 8.300 CHF przesłankowo uznając, że umowa zawarta z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna . sygn. IX C 321/20.
 2. wyrok z dnia 25 października 2021 r. – Sąd Okręgowy w Poznaniu oddala powództwo banku BPH S.A. przeciwko naszym Klientom o zapłatę 176.000 CHF, tj. o około 700.000 zł, uznając, że aneks zmieniający umowę z kredytu złotowego na indeksowany jest nieważny. sygn. XVIII C 367/19.
 3. wyrok z dnia 22 października 2021 r – Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zasądza na rzecz kredytobiorców od banku PKO BP kwotę 50.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. VII C 944/20.
 4. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 października 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów ponad 169.000 zł od banku PEKAO Bank Hipoteczny S.A. uznając przesłankowo, że umowa jest nieważna. sygn. I C 732/21
 5. wyrok Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 19 października 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów 16.800 zł tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) od banku Millennium. sygn. I C 1200/19
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 września 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz powodów od mBank S.A. kwoty ponad 39.000 zł i ponad 23.000 CHF uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XII C 581/20.
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16 września 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz powodów od banku Millennium kwotę 23.000 zł oraz 24.800 CHF , uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 229/19.
 8. wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 27 sierpnia 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszego Klienta ponad 49.000 zł przesłankowo uznając, że umowa zawarta z PKO BP jest nieważna. sygn. I C 2208/18.
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2021 r. – Sąd zasądza od mBank S.A. na rzecz moich klientów kwotę 110.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. sygn. XVIII C 527/20.
 10. wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 20 lipca 2021 r. – Sąd zasądziła na rzecz naszych Klientów ponad 47.000 zł uznając, że umowa zawarta z PKO BP jest nieważna. sygn. I C 852/20.
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 lipca 2021r. – Sąd zasądza od Raiffeisen na rzecz moich klientów kwotę 79.000 zł i 22.900 CHF, przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 620/20.
 12. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 1 lipca 2021 r – Sąd zasądza na rzecz naszej Klientki od mBanku kwotę ponad 100.000 zł uznając przesłankowo, że umowa jest nieważna. sygn XVIII C 51/20.
 13. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2021 r. – Sąd zasądza od PKO BP kwotę prawie 60.000 CHF przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna w całości. Sygn. XVIII C 379/20.
 14. wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 24 czerwca 2021 r. – sąd zasądza na rzecz naszych klientów od banku Millennium ponad 11.000 tytułem zwrotu składek UNWW (Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego), sygn. V C 4447/18.
 15. wyrok SR Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2021 r – sąd zasądza od BNP Paribas (dawniej BGŻ) kwotę ponad 50.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn VII C 892/20 .
 16. wyrok Sądu Rejonowego w Pile z dnia 10 czerwca 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszej klientki 7.800 zł oraz 10.000 CHF , sygn. I C 515/20
 17. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2021 – sąd oddala powództwo banku Raiffeisen o zapłatę 800.000 zł uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. XVIII C 890/20 .
 18. wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2021 zasądza na rzecz naszego Klienta od mBanku ponad 40.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 330/21 . Wyrok wydany w ciągu 3 miesięcy od złożenia pozwu!
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 maja 2021 – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów od banku Millennium prawie 200.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna, sygn. I C 355/20
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 maja 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. ponad 170.000 zł przesłankowo uznając, że umowa jest nieważna. Sygn. I C 1545/20.
 21. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2021 r. – Sąd zasądza na rzecz naszych Klientów 119.000 zł przesłankowo uznając, że umowa zawarta z mBank S.A. jest nieważna. Sygn. I C 626/20, wyrok wydano w 11 miesięcy od dnia wniesienia pozwu.
 22. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 marca 2021 r., Sąd zasądza na rzecz naszych klientów kwotę ponad 160.000 zł uznając przesłankowo, że umowa dawnego Fortis Banku jest nieważna. Sygn. I C 1509/20 . Wyrok wydany po 5 miesiącach od dnia wniesienia pozwu!
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 r., – Sąd zasądza na rzecz naszych klientów kwotę około 20.000 zł i 14.000 CHF uznając, że umowa kredytu frankowego mBanku jest nieważna. Sygn XII C 816/20
 24. Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 15 stycznia 2021 r. – Sąd dokonuje zabezpieczenia roszczenia o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego , sygn. I C 447/20
 25. wyrok z dnia 28 grudnia 2020 r. sygn. I C 2157/19, Sąd Okręgowy w Poznaniu uwzględnił w całości roszczenie przeciwko mBank, uznając że umowa jest nieważna, i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 90.801,00 zł i 30.877 CHF.
 26. wyrok z dnia 4 listopada 2020 r. sygn. II C 1173/17, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga oddalił w całości powództwo Debtor Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę 1.000.000 zł, uznając, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Getin bank jest nieważna.
 27. wyrok z dnia 30 października 2020 r. sygn. XII C 1944/19, Sąd uwzględnił w całości roszczenie przeciwko mBank, stwierdzając, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz naszego klienta 80.000 zł.
 28. postanowienie z dnia 9 października 2020 r. sygn. XII C 853/19. Sąd zabezpieczył powództwo kredytobiorców przeciwko PKO BP stwierdzając, że nie muszą spłacać rat do końca trwania procesu, a bank nie może z tego powodu wypowiedzieć umowy.
 29. wyrok z dnia 30 września 2020, I C 1885/18, Sąd oddala pozew mBanku o zapłatę w całości. Wyrok nie jest prawomocny.
 30. wyrok z dnia 1 września 2020 , I C 1573/19. Sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził zwrot składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Sprawa przeciwko mBank. Wyrok jest nieprawomocny.
 31. wyrok z dnia 14 sierpnia 2020 r, sygn. I C 2114/17. Sąd oddala w całości powództwo Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) o zapłatę i uznaje, że umowa jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 32. wyrok z dnia 25 września 2020 , XII C 1182/18. Sąd oddala w całości powództwo banku Getin Noble Bank o zapłatę. Sprawa dotyczy kredytu złotowego. Wyrok jest nieprawomocny.
 33. postanowienie z dnia 5 maja 2020, sygn. V C 590/19 – sąd zabezpieczył roszczenia powodów przeciwko BPH o zapłatę poprzez wstrzymanie obowiązku zapłaty rat. Postanowienie jest prawomocne. Bank nie składał zażalenia.
 34. wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. I ACa 998/19. Sąd pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny w całości. BTE wydany przez Getin Bank. Wyrok jest prawomocny.
 35. wyrok z dnia 6 czerwca 2019, sygn. XVIII C 1122/17 . Sąd uznaje, że bank nie miał podstaw do wystawienia bankowego tytułu wykonawczego i pozbawia go wykonalności w całości. Umowa o kredyt indeksowany zawiera niedozwolone klauzule umowne. Wyrok prawomocny.
 36. wyrok z dnia 24 kwietnia 2019, XXV C 590/19. Sąd oddala powództwo Raiffeisen Bank International w części, uznając, że umowa jest nieważna, a kredytobiorcy powinni oddać jedynie kwotę nominalną kredytu. Wyrok jest nieprawomocny.
 37. wyrok z 13 grudnia 2019, sygn. XXV C 2553/18. Sąd uwzględnia powództwo kredytobiorcy i pozbawia wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Getin Bank. Wyrok jest nieprawomocny.
 38. wyrok z dnia 15 listopada 2017, sygn. I C 214/17. Sąd oddala w całości roszczenie banku Getin Noble o zapłatę, uznając, że umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne, a bank nie miał prawa wypowiedzieć umowy. Wyrok jest prawomocny.
 39. postanowienie z dnia 22 marca 2019, I C 112/19, sąd odrzuca pozew banku Getin Noble jako niedopuszczalny. Sprawa zostaje prawomocnie zakończona. Bank nie składał apelacji.
 40. wyrok z dnia 17 października 2017 , sygn. XVIII C 293/17. Sąd oddala powództwo banku Raiffeisen Bank, uznając, że umowa zawiera klauzule niedozwolone, a bank nie dokonał prawidłowego wypowiedzenia.

Zapraszamy też do obejrzenia naszych filmów z serii Domowy Poradnik Frankowy. Znajdą tu Państwo informacje o tym, jak wygląda proces w sprawach frankowych, albo czym różnią się klauzule abuzywne od sromotników 😉

Komentarz do wyroku TSUE C-19/20

W dniu dzisiejszym (29 kwietnia 2021r) ukazał się długo oczekiwany wyrok TSUE w sprawie C-19/20. Nadzieje wobec tego wyroku były ogromne, kredytobiorcy liczyli na to, że Trybunał wypowie się przede wszystkim na temat wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czy kwestii przedawnienia roszczeń banku.

Nie do końca tak się stało, jednak omawiany wyrok przyniósł wiele pozytywnych odpowiedzi i można uznać, że jest on korzystny dla frankowiczów. Wyrok utrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą, przedstawioną we wcześniejszych wyrokach TSUE, m.in. w sprawie Dziubak C-260/18. Poniżej przedstawiam podsumowanie zagadnień poruszonych w wyroku, a mój krótki komentarz do tego wyroku znajduje się również pod poniższym linkiem

czy wyrok TSUE jest korzystny dla frankowiczów czy dla banków?

Podpisanie aneksu nie ma znaczenia dla stwierdzenia pierwotnej wadliwości umowy

 • Sąd krajowy ma obowiązek stwierdzić nieuczciwość warunków umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem nawet wtedy, gdy strony następnie zmieniły te nieuczciwe warunki podpisując stosowny aneks. TSUE uznał, że nie może być mowy o tym, że kredytobiorca świadomie zrezygnował z ochrony swoich praw, jeśli podpisując aneks nie miał pełnej świadomości ani wiedzy, że pierwotna umowa jest wadliwa i zawiera klauzule niedozwolone. Ten punkt wyroku stanowi więc potwierdzenie, że kredytobiorcy, którzy podpisali aneksy, aby spłacać kredyty bezpośrednio we frankach, nie muszą się obawiać, iż zamyka im to drogę sądową.

Nie można dokonać tylko częściowej redukcji niedozwolonego postanowienia umownego

 • Nie można rozdzielić klauzuli indeksacyjnej i uznać, że tylko jej część jest nieuczciwa, jeśli taka operacja zmieni istotę tego warunku umownego. Dotyczy to umów dawnego GE Money, w której przewidziano, że kurs sprzedaży oraz kurs kupna CHF będą ustalane w oparciu o kurs średni NBP plus marża banku. Bank twierdzi, że wystarczy usunąć z klauzuli zapis o marży i pozostawić jedynie kurs średni NBP. Odpowiadając na ten zarzut TSUE stwierdził, że sąd krajowy nie może samodzielnie zmieniać nieuczciwych warunków umownych, np. poprzez częściową eliminację, gdyż godziłoby to w interesy konsumentów i nie zniechęcałoby to banków do stosowania takich niedozwolonych postanowień w przyszłości. Innymi słowy, nieuczciwe klauzule dotyczące przeliczeń kursowych powinny być z umowy wyeliminowane w całości.

Przepisy ustawy antyspreadowej nie mają znaczenia

 • Przepisy tzw. ustawy antyspreadowej nie mają znaczenia dla stwierdzenia nieuczciwości umów zawartych przed jej wejściem w życie, gdyż prowadziłoby to to osłabienia ochrony kredytobiorców. TSUE potwierdził więc, że nawet jeśli w danym kraju wprowadzono przepisy mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych działań banków w przyszłości, to nie ma to wpływu na wcześniej zawarte umowy. Kredytobiorcy posiadający wadliwe kredyty nadal mogą domagać się, aby ich umowy zostały uznane za nieważne, albo aby sąd dokonał tzw. odfrankowienia.

Skutki nieważności umowy, np. przedawnienie, ma ocenić sąd polski

 • Obowiązkiem sądu krajowego jest zbadanie, czy w umowie znajdują się niedozwolone klauzule , oraz czy po ich eliminacji z umowy może ona nadal obowiązywać. Jeśli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że umowę należy uznać za nieważną, to skutki tej nieważności powinny być oceniane wyłącznie na gruncie prawa polskiego, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie mogą one niwelować ochrony przewidzianej prawem unijnym (dyrektywa 93/13). Jednym ze skutków nieważności umowy jest przedawnienie roszczeń kredytobiorców wobec banków. W jednym z niedawnych wyroków (wyrok z 22 kwietnia 2021r C-485/19) TSUE doprecyzował tę kwestię stwierdzając, że bieg przedawnienia roszczeń nie może się rozpoczynać z momentem dokonania zapłaty rat, w sytuacji, gdy wtedy jeszcze kredytobiorca nie wiedział, że umowa jest nieważna. Dopiero więc, gdy konsument dowie się, że może skutecznie zakwestionować umowę i to zrobi, rozpoczyna się dla niego termin przedawnienia roszczeń o zwrot wszystkich wpłaconych rat. Dotyczy to także wpłat dokonywanych wcześniej niż 10 lat temu. W tym kontekście TSUE nie rozstrzygnął kwestii, kiedy przedawniają się roszczenia banku, i pozostawił tę kwestię sądom polskim do ustalenia, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Obowiązek poinformowania kredytobiorcy o skutkach nieważności

 • Sąd polski ma obowiązek przed podjęciem ostatecznej decyzji co do nieważności umowy, poinformować kredytobiorcę o możliwych konsekwencjach takiej nieważności. TSUE pominął w tym miejscu ocenę, czy jedną z takich konsekwencji jest żądanie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. TSUE uznał, że konsekwencje nieważności umowy powinny być oceniane na gruncie prawa krajowego, ale znów z poszanowaniem unijnego prawa ochrony konsumentów.

W świetle powyższego pozostaje z nadzieją czekać na uchwały Sądu Najwyższego, które zapaść mają 7 i 11 maja.

Ugoda z bankiem czy sąd?

Co jest lepsze dla frankowiczów? Ugoda z bankiem czy pójście do sądu?

Co można zyskać zawierając z bankiem ugodę, a co można stracić?

W poniższym artykule mój komentarz do aktualnej sytuacji dotyczącej kredytów frankowych.

https://businessinsider.com.pl/finanse/kredyty-frankowe-mozliwosc-zakonczenia-sporu-z-bankiem/8m2qtqz?pushmedia=d0fbaa0fcb41624&utm_source=browser&utm_campaign=push_d0fbaa0fcb41624&utm_medium=push

25 marca Sąd Najwyższy wypowie się w sprawach frankowych

25 marca Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej ma podjąć uchwałę, w której odpowie na kilka bardzo ważnych pytań dotyczących kredytów frankowych. Poniżej pełna treść tych pytań, a w kolejnym filmie z serii Domowy Poradnik Frankowy krótkie ich omówienie.

Pytania zadane przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego są następujące:

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Domowy Poradnik Frankowy – uchwały Sądu Najwyższego

#uchwałaSN #DomowyPoradnikFrankowy #kredytdenominowany #odfrankowienie #kredytindeksowany #kredytCHF #wynagrodzeniezakorzystaniezkapitału

Ugody proponowane przez KNF są niekorzystne dla frankowiczów

Chciałabym się mylić, ale uważam, że ostatnia propozycja Komisji Nadzoru Finansowego, aby banki zaczęły proponować frankowiczom ugody, to tylko gra na czas. Jak dobrze się przyjrzeć tej propozycji, to nic innego jak proponowane wcześniej przez banki rozwiązanie, które polega na tym, że w razie stwierdzenia nieważności umowy , kredytobiorca powinien zapłacić bankowi również wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Najczęściej banki uważają, że tym wynagrodzeniem powinno być oprocentowanie liczone jak dla kredytów złotowych, czyli WIBOR plus marża banku. Ugoda proponowana przez KNF ma odnieść taki sam skutek finansowy – kredyt frankowy ma zostać przekształcony w kredyt złotowy z oprocentowaniem WIBOR.

Jedyną korzyścią dla frankowiczów w takim wypadku jest pozbycie się ryzyka kursowego na przyszłość. Nikt im jednak nie zwróci wielu lat stresów związanych z ciągle rosnącymi ratami i niepewną przyszłością. Takie rozwiązanie nie obejmie też w żaden sposób kredytów już spłaconych, ani nie zwróci zlicytowanych mieszkań i utraconego zdrowia i majątku tym, którzy w pewnym momencie nie byli już w stanie tych kredytów spłacać.

Należy też pamiętać, że cały czas do sądu trafiło na razie tylko kilka procent frankowiczów. Nadal zdecydowana większość spłaca te kredyty, co stanowi niemały zysk dla banków. Fakt, że problem narasta, nie dotyczy w równym stopniu wszystkich banków. Trudno więc oczekiwać, że naraz wszystkie banki zaproponują wszystkim frankowiczom zalecane przez KNF rozwiązanie.

Poniżej moja wypowiedź dla wnp.pl i dla prnews.pl

https://www.wnp.pl/finanse/frankowicze-przestali-czekac-na-politykow-i-nakrecaja-spirale-pozwow-przeciw-bankom,444919.html

Rodzaje klauzul niedozwolonych w kredytach frankowych

Jakie są rodzaje klauzul niedozwolonych w kredytach frankowych? Czego dotyczą i jakie skutki powodują? Dlaczego klauzule niedozwolone są tak niekorzystne dla frankowiczów?

Jak istnienie takich klauzul przekłada się na wybory młodych ludzi chcących się usamodzielnić (albo nie 😉

O tym kolejny odcinek Domowego Poradnika Frankowego

#DomowyPoradnikFrankowy , #kredytyfrankowe #klauzule abuzywne

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. 28 Czerwca 1956r nr 400
61-441  Poznań
tel. +48 790 301 331

Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.  +48 22 479 57 76
sekretariat@KancelariaLibera.pl