Zamówienia publiczne

Udział w przetargach organizowanych przez podmioty publiczne jest często jednym ze znaczących elementów strategii przedsiębiorstw. Kancelaria pomaga Klientom
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w sporach z zamawiającymi i innymi uczestnikami tego procesu, również w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prawnicy Kancelarii zajmują się również sprawami dotyczącymi możliwości zmiany umowy zawartej w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, czy też prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Udzielenie odpowiedzi, czy i na jakich warunkach możliwa jest zmiana takiej umowy, wymaga znajomości nie tylko aktualnych przepisów ustawy PZP, lecz również często regulacji obowiązujących w poprzednim stanie prawnym oraz przepisów intertemporalnych. Konieczna jest także znajomość ogólnych przepisów prawa cywilnego.

Kontakt

Libera i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka komandytowa

ul. Mazowiecka 8, 60-617 Poznań
tel. +48 790 301 331
fax +48 61 669 05 26
sekretariat@KancelariaLibera.pl